• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Jūrinės saugomos teritorijos

Natura 2000 yra Europos Sąjungos (ES) saugomų teritorijų tinklas įkurtas 1992 m. Jo pagrindas yra ES Buveinių direktyva. Tinklo tikslas - užtikrinti Europos vertingiausių ir labiausiai pažeidžiamų rūšių ir buveinių apsaugą.

Tyrimai rodo, kad jūrinės teritorijos, ypač centrinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse, yra menkai reprezentuojamos Natura 2000 tinkle. Naujų saugomų teritorijų steigimas išskirtinėje Lietuvos ekonominėje zonoje yra būtinas siekiant sušvelninti žmogaus veiklos poveikį jūros ekosistemoms ir užkirsti kelią neigiamoms pasekmėms ateityje.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.